مرتضی یادگاری

عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مرتضی یادگاری
عکس کاور خود را تغییر دهید

دکتری هوش مصنوعی
فارغ التحصیل صنعتی شریف و دانشگاه تهران
استاددانشگاه تهران

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial